aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

gmina Kamienna GóraInformuję producentów rolnych z terenu gminy Kamienna Góra, że w dniu 12 listopada br. Wojewoda Dolnośląski zatwierdził protokoły (straty powyżej 30 %) z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem jakim była tegoroczna susza.

 

Mając na uwadze powyższe zapraszam wszystkich producentów rolnych, (u których straty wyniosły powyżej 30 %) po odbiór oryginałów w/w protokołów potwierdzonych przez Wojewodę oraz tych producentów rolnych, którzy jeszcze nie odebrali oryginałów protokołów, (u których straty wyniosły poniżej 30 %).

Protokoły można odbierać w Urzędzie Gminy Kamienna Góra, pok. nr 303 II p. (w godzinach pracy tut. Urzędu).

Jednocześnie przypominam, że w dniu 29.11.2019 r. upływa termin składania wniosków do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kamiennej Górze o udzielenie producentowi rolnemu pomocy finansowej z tytułu wystąpienia suszy.

Wójt Gminy Kamienna Góra
Patryk Straus

REKLAMA